(نه لو رينه /نه پیرزو ینه حسا دت) (jealousy)

نه لو رینه هم  د غو سې، ډار او خو شحالې په شان یو ډول ا حساس دی.

دیر وخت نه لو رینه (حسادت)  په ځائ او د منطق سره برا بره وي، خو کله کله بیا نه لو رینه د

د منطق څخه لري او نا سمه وي.

د منطق او د لیل سره سمه نه لو رينه /نه پیرزو ینه

لکه: د ویاړ ګټلو په سرهڅې او د ژوند په ډیر چارو کې تر نورو ځان مخته کول.

د بیلګې په ټو ګه:

۱- تا سو  په کور یا په کار کې تر ټو لو ډیر کار کوئ، خو ګټه یې بل څوک تر لا سه کوي.

۲-  ستا سو د خو ښي پیغله غواړي ستا سو سره واده وکړي، خو پلار یې د پیسو په بدل کې بل چا ته ور کړي.

نو که چیر ته داسي و شي؟ هغه ده، چې بیا تا سو په غو سه کیږئ، غمجن کیږي او دا ښیګڼې مو په بل چا نه لوریږي.

نو تا سو د دي غوسي، غم او نا لورینې لپاره دلیل لرئ او دا یو سم غبر ګون دی.

د منطق څخه لري او نا سمه نه لو رينه /نه  پیرزو ینه.

کله کله بیا نه لو رینه بې ځا یه او د منطق څخه لری وي، چې دا ډول نا لو رینه بیا یوه ناروغې ده.

د بیلګې په تو ګه:

۱- ځینې کسان  خپله میر من د پلار کورته نه پریږدي. دا کسان بی له دي، چې کوم دلیل ولري، په دي اند وې چې د میر منې مور او پلار به یې میر منې ته شیطا نت وکړي.

۲- ستا سو یو نژدي همکار داسې ځا نګړ تیاوي لري، چې تا سو یې نه لری.

 نو تا سو هم غواړئ، چې د هغه په شان او یا هم تر هغه نوري ډیري ښي ځا نګړ تیاوې ولری.

نو تا سو د دی په ځائ، چې ډیر کار وکړئ، زده کړي وکړئ او یا نوري هڅې وکړی، تر څو د خپل همکار په شان ځا نګړ تیاوي تر لا سه کړئ، په دي هڅه کي کیږي تر څو خپل همکار ته دا سي زیان ور سوئ، چې هغه خپلې ځا نګړ تیاوي له لا سه ورکړي.

د داسي نه لو رينې /نه  پیرزو ینې علت په ځا ن اعتماد نه در لودل، ډار، غو سه او لیونتوب دی.

که چیر ته تا سو دا سي نارو غې لری؟ نو بیا دا لاندي څو ټکې تل د خپل ځان سره تکراروئ.

۱  دا یو وا قعیت دی، چې هیځوک سل په سله پوره نه دي.

۲ په ځان د باور لا سه ته را وړلو لپاره  ډیر تمرین وکړئ.

 ځان په دي باوري کړئ، چې هر ا نسان خپلې ځا نګړ تیاوي لري، نو تا سو هم هغه ځا نګړ تیاوي لرئ، چې نور کسان یې نه لري.

۳ د ځان سره دا فکر وکړئ، چې ولي تا سو هغه ځا نګړ تیاوې نه لرئ، چې نور یې لري او که امکان ولری، نو هڅه وکړئ، تر څو تا سو هم هغه ځانګړ تیاوي تر لا سه کړئ.

۴ ځان په دي پوه کړئ،هغه ځا نګړ تیاوي چې تا سو یې لرئ، نور کسان یې شا ید و نه لري.

۵ ځان په دي خو شحاله کړئ، چې دا نړۍ په رنګو نو ښا یسته ده او هر څوک خپلې ځا نګړ تیاوی لري…….


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *