وسواس ( Obsessive–compulsive disorder)

وسواس د اوږد مهال او په دوامداره تو ګه د یو نظر، فکر او احساس په بنسټ د یو ځا نګړي عمل تر سره کولو ته وایې.

ځینې کسان خپل ځان  ځا نکړو کړنو ته  ژمن بو لي او د هغوئ په اند که دوئ دا سی کړنې تر سره نه کړي نو بیا به د دوئ او یا د دوئ د کورنیو کسا نو ته څه ور پیـښ شي.

په ور ځنې ژوند کې ځینې کسان ځا نګړي عا دتو نه لري.

د بیلګی په تو ګه:

۱ یو کس عا دت لري مخکې ددي څخه چې د کوره  څخه بهرته  لاړ شي، دری یا ځلور ځله د دروازي قفل کنترولوي

۲ یو کس عا دت لري مخکې د دي، چې خپل کور ته را ستون شي با ید ۳۰ سره مو ټرو نه وشماري.

۳ یو کس د عا دت له مخې یوازی د خپلوو لا سو نو په پر یمینځلو نیم سا عت وخت تیروي.

اوداسي نور…..

که چیر ته د یو کس ځا نګړی عا د تو نه د وخت په تیریدو ډیریږي او د یو کس په ورځنې ژوند نا سمه اغیزه کوي، همدارنګه د یو کس دا عا دتونه د کورنۍ د نورو غړو او یا نورو کسا نو سره په چلند کې ستو نځې را منځ ته کوي، نو دا کس د وسواس په ناروغي اخته دی.

ډیر و خت د وسواس ناروغې  ناروغه ته ډار او نا راحتې ور پیدا کوي.

ډیر وخت هغه کسان چې د وسواس په نا روغې اخته وي، یوازیتوب خوښوي او نه غواړي،چې د نورو کسا نو سره اړ یکې و سا تې.

د بیلګې په تو ګه: ځینې د وسواس په ناروغي اخته کسان  په دي اند وي،چې که چیر ته نور کسان ددوئ کور یا کو ټې ته ور شي بیا به هغوئ له ځا نه سره میکرو بو  نه وروړي.

د مر سته کو نکو او د کورنۍ غړو لپاره سلا:

۱ نا رو غه کس ته د مر ستې وړاندیز وکړئ او که یې د درملنې په هکله مر سته در څخه و غو ښتله مر سته ور سره وکړی.

 ۲ که چیر ته تا سو  او یا ستا سو د کو رنۍ نور غړي د ناروغه کس د کړونو څخه په عذاب یا ست، نو هغه ته دا په ډاکه کړی،چې تا سو ته نور دده داسي کړنې د ځغم وړ نه دي. تر څو نا رو غه کس دي ته وهڅول شې، چې ډاکتر ته ولاړ شي او بل داچې دی په دي پوه شې، چې نور خلګ دده د کړنو څخه په عذاب دي.

۳  ښه دا ده،چې تا سو هم نارو غه کس ته خپله پو له ور وپیژنی.

د بیلګې په تو ګه: یو کس د ځان مینځلو په مهال نیمه ورځ په تشناب (حمام) کې تیروي.

نو تا سو با ید هغه په دي پوه کړی،چې د کورنۍ نور غړي هم با ید تشناب ته ولاړ شي. او دا چې  هغه د یو سا عت؟ څخه ډیر وخت با ید به تشنا ب کې تیر نه کړي.

۴  که چیر ته تا سو د وسواسې کس د کړنو څخه ډیر په تنګ شوي، نو بیا خپل ځان په یو داسي شي بو خت وسا تې،چې تر څو ستا سو پاملرنه  د هغه د کړڼو څخه بلې خو اته واړوي.

زما ورستی مسلک د د ما غې نا رو غا نو سره سو سیال پیدا ګوژيکې مر ستې او روانی آسیب پیژند نه (Psychopathology) ده.

زه داکتر نه یم، زما څخه به د در ملنې په هکله پو ښتنې نه کوي!!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *