ډاکتر عبدالله / تر بیه او اخلاق

روزنه (تر بیه):

روزنه  یوه داسي پړاو دی،چې په هغه کې یو کس د ما شو متوب څخه تر ځواني پوري د هغو ټولو نور مونو او ارزښتونو تراغیز لا ندي را ځې، کوم چې د مور، پلار، د کورنۍ غړي او چا پیر یال له خواه یو ما شوم ته ور کړ شوي وي.

همدارنکه روزنه  د یو انسان به فزیکې، عا طفي او ټولنیز ژوند با ندي ډیره اغیزه لري.

تر بیه د انسان په اخلا قو با ندي مخا مخ اغیزه لري.

اخلاق :

اخلاق په یوي ټولني کې هغو نورمونه او قا عد و مجمو عې  ته ویل کیږي، کوم چې په ټولنه کي د یو کس په کړنو کې د ښه او بد توپیر ښکاره کوي.

کله چې نن داکتر عبدالله د تلو یزون دلاري ټول هغه افغا نا ن،چې ډاکتر اشرف غنې ته یې را یه ور کړي ده پسو نه وبلل، نو هغه خپله نا سمه روزنه او نا سم اخلاق را ښکاره کړل او د هغه د خبرو څخه داسي ښکاره شوه،چې هغه د ما شو متوب څخه تر ځواني پوری ډیری روزنیزي ستونځی در لودلي.

انسان ته ژوی (حیوان) ویل دټولو نړیوالوو،تولنیزو، افغاني او اسلامې ازښتونو مخالف کاردی.

  انسا نا نو ته پسونه (ژوي) ویل د ډاکتر عبدالله  ټیټ اخلاق او ټیټه روزنه څر ګندوي.

نو یو داسي کس، چې د خپل هیواد ډیرو وګړوته د حیوانانو په سترګه وګوري نو هغه به څنګه د هیواد د مشر تا به وړتیا ولري؟

په هیواد کې به د یو داسی کس تر مشر تا به لاندی،چې هغه خپل ډیر هیواد وال حیوانان بولي، څنګه به د هغه هیواد ما شو مان سمه روزنه او اخلاق تر لاسه کړي؟


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *