پر یشا نې (Depression)

پر یشا نې هغه حا لت ته ویل کیږي، چې څوک د اوږ مهال لپاره هیڅ نه غواړي، هیڅ کار او هڅ شی ور ته په زړه پوري نه وي.

پر یشا نې علایم:

۱ ډیره خوابدي او بې ځا یه ژړا.

۲ هغه شیا ن او هغه کسا ن چې مو پخوا خو ښیدل اوس مو نور نه خوښیږي او نور درته په زړه پوري نه دي.

۳ خپل ځان په ټو لنې پـیـټـۍ بلل، خپل ځان ته به بده ستر ګه کتل او د نورو خلګو په پر تله په خپل ځان کې د کمښت احسا سول.

۴ د ډیري سټړیا احسا سول

۵ د پخوا په پر تله تر عا د ت کمه او یا تر عا دت ډیره ډوډی خوړل ……

۶ کله کله د ځان وژني په هکله فکر کول

په کورنۍ کې په پر یشا نې اخته کسا نو سره چلند:

۱ د نارو غه خبرو ته سم او تر پا یه غوږ نیول، تر څو هغه تا سو ته ټول خپل احسا سات او غم بیان کړي.

۲ هیڅ وخت هغه ته دا سي خبري و نکړئ، لکه: ته نا رو غه نه یې ، یا را جګ شه ته جوړ رو غ یې او همدارنګه نوري خبري.

که چیر ته داسي وکړئ، نو بیا هغه په تا سو بي باوره کیږي او ستا سو خبرو ته غوږ نه نیسي.

۳ هیڅ و خت بې له غو ښتـنې سلا مه ورکوي. که بي له غو ښتنې سلا ور کړي، نو بیا شا ید چې ستا سو سلا د هغه د غو سي لا مل شی.

۴ د ډیر د ملګر تو ب په فضا کې هغه ځښلو او خوړلو ته اړ کړئ. هغه دي ته و هڅوئ تر څو کم تر کمه په ورڅ کې یو وار ستا سو سره یو ځائ د با ندي ووزي او چکر ووهې. هڅه وکړی تر څو هغه ته یو ساده او اسا نه بو ختیا پیدا کړئ.

۵ نارو غه کس په زور هیځ کار ته مه اړوئ. لمړی د باور فضا را منځ ته کړئ تر څو هغه ستا سو خبرو ته غوږ شي.

۶ که چیر ته هغه یو کم کار هم وکړی، نو بیا د هغه ستا ینه وکړی تر څو د با ور فضا را منځ ته شي….


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *