ذ هنې فشار (stress)

ذهني فشار یو ځا نګړی ا حساس دی. کله کله یو انسان د ډیرو کارونو د سر ته رسولو هوډ ولری، خو د سر ته رسو لو توان یې په بدن کې کم وي، نو هغه ده چې بیا دا کس کله کله له ذهني فشار سره مخا مخ کیږي.

ذهنې فشار د انسان د ژوندانه په بیلا بیلو پړاونو کې د ځینیو فزیکې، روانې، عا طفي او داسي نورو بدلو نو نو په پا یله کې هم را منځ ته کیدلی شي.

کوم وخت یو کس د ذهنې فشار سره مخا مخ کیدلې شي؟

۱ داوږد مها له لپاره د فیسبوک ډیر کارول.

۲ د کورنۍ د غوړو او یا د نورو نژدي دو ستانو د لا سه ورکول.

۳ کډوالي (مها جرت(

۴ کورنۍ تاو تریخوالی

۵ په عوایدو کې کمښت را تلل او یا د ګټې د لا سه ورکول

۶ بیکاري او داسي نور…..

د ذهني فشار علایم:

۱ بي ځا یه او ډیره غو سه

۲ د عضلا تو شخي

۳ د سر درد

۴ د سینې درد

۵ د زړه ضربان‌

‌څه با ید وکړی،چې ذهني فشار مو کم شي:

۱ هغه کارو نه تر سره کړی، چې توان یې ولري

۲ د کارونو تر سره کو لو کې د بل چا څخه مر سته وغواړی

۳ ډیر استر حت وکړی

۴ که مو ذهني فشار ډیر شو، نو بیا د کو رنې داکتر څخه مر سته وغواړی.

زما ورستی مسلک د د ما غې نا رو غا نو سره سو سیال پیدا ګوژيکې مر ستې او روانی آسیب پیژند نه (Psychopathology) ده.

زه داکتر نه یم، زما څخه به د در ملنې په هکله پو ښتنې نه کوي!!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *