کراکتر او مزاج

کراکتر او مزاج د یو انسان په روح، روان او د ژوندان ټولو نورو بر خو با ندي ډیره اغیزه لري
کراکتر:
کراکتر د انسان رواني جوړښت ته وایې .
کراکتر انسانان د روانې جوړښت له مخې یو له بل څخه سره جلا کوي.
د یو انسان د کراکتر په جوړښت کې کورنۍ روزنه او چاپریال ډیره اغیزه لري.
انسان کولی شي، چې تر یوي ځانګړي کچې پوري په خپل کراکتر کې بدلون را ولي.
دکراکتر یو څو بیلګي:
مهربانه
حسوده
کمي خبري کول
ډیری خبری کول
محا فظه کاره
سر ښودنکی
احتیاط کاره
ټنبل او داسي نور….

مزاج:
مزاج په ټو لنه کې د یو انسان د څانګړو کړو وړو او چلند یوه بر خه ده.
همدارنګه مزاج د ځانګړو پـیـښو په مهال د انسانانو بیلا بیلوغبرګونو ته وایې.
مراج ارثي او تل پاتي دی. پلټونکې عالمان وایې، چې د یو انسان مزاج د بدلون وړ نه دی
یوه بیلګه:
په یوه ټولنه ګې د ځانګړو بدلونونو په مهال دټولني د غړو غبرګونونه هم بیلا بیل وي.
دا بیلا بیل غبر ګونونه د انسانانو د مزاج بیلګې دي.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *