د جمال کټوازي ژوند لیک

  جمال کټوازی  په ۳۱ د جنوری ۱۹۶۵ عیسوي کال  د پکتیکاولا یت د ملکا نو په کلی کې زږیدلي او لمړ نۍ زده کړي یې د پکتیکا ولا یت په  نا ستون  (شر نه)، دعلی بابا په لیسه کې تر څلو رمه ټولګۍ  پوري تر سره کړي.

 نوري زده کړي یې په کا بل کي، د درخا نۍ په منځني ښوونځي کي تر ۸ ټو لګۍ پوري تر سره کړي. جمال کټوازی ۱۹۸۲ عیسوي کال کې په حر بي ښو نځې کې شامل  او  په حر بي ښو نځي کې یې خپلي زده کړی په بر یا لیتوب سره تر سره کړي.

ورو سته  بیا په ۱۹۸۵ عیسوي کال کي د پو لیسو اکاډمي په جنا یی پو هنځي کی شا مل او هلته یې خپلی زده کړی په بر یا لیتوب سره پائ ته ور سولې. د پو لیسو د اکادمي نه د فرا غت څخه ورسته پخپله د پو لیسو اکاډمي کي، په اداری چارو کې په دنده وګومارل شو.

 جمال کټوازی  په ۱۹۸۹ کال کې د استنطاق په بر خه کې د ما ستری په کچه د زده کړو لپاره پخواني شوروی اتحاد ته ولاړ. په ۱۹۹۳ کال کې هغه د ما ستری دیپلوم تر لاسته کولو ورو سته، بیرته  خپل هیواد ته را ستون شو. په هیواد کې د خپل منځی جګړو دلاسه هغه د افغا نستان څخه بهر ګډ والي ته مجبور او اوس د ها لنډ په هیواد کې ژوند کوي.

هغه په ها لند کې د سو سیال پیدا ګو ژېکو مر ستو پو هنځی ولو ست او بیا یي، د رنګونو په اکاډمې کې د لیدر شیف (مشر تا به) په څا نګه کې ما ستري تر لا سه کړه. اوس  د ها لنډ د نا یمیخن په ښار کې، د دماغی ناروغانو سره د سو سیال پیدا ګو ژیکو مر ستو په دو لتی موسسه کې په کار بو خت دی.


Laat een reactie achter op RonaldVaf Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *